Forretningsbetingelser

Arbejdet udføres hos Pro Concepta eller i det omfang det er lønsomt for opgavens art, udføres arbejdet hos kunden.

Der faktureres pr. påbegyndt time + kørsel kr. 3,80/km.

Er der behov for assistance til større – eller længerevarende opgaver, giver jeg gerne et skræddersyet tilbud.

Fakturering ved længerevarende opgaver sker ultimo hver måned ud fra det faktiske tidsforbrug. Ved kortere opgaver

faktureres efter opgavens afslutning.

Standard betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant.

Opgaven

Opgavernes art og omfang afgrænses i samarbejde med kunden

Fortrolighed

Pro Concepta er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som modtages. Denne

fortrolighedsforpligtelse gælder også efter afslutning.

Dækning af omkostninger

Pro Concepta er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden.

Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres kunden.

Samarbejdets varighed

Kunden såvel som Pro Concepta kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

Såfremt et samarbejde bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil Pro Concepta være berettiget til honorar og

omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at samarbejdet bringes til ophør.

Ansvarsbegrænsning

Pro Concepta er ikke erstatningsansvarlig for eventuelt tab. Det være sig driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller

lignende indirekte tab.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med Pro Concepta eller dets udførsel af opgaven opfordres der til at kunden til enhver tid

kontakter den ansvarlige i Pro Concepta.

Eventuelle tvister som ikke kan løses i fællesskab ved dialog og forlig er undergivet dansk ret og danske domstoles

enekompetence.